Tijdens de inspreekavond op 19 september 2018 stelden de PCW en VVD, beide lid van het vorige College, diverse vragen aan de insprekers over o.a. het klimaat. Hoe dachten de insprekers met hun weerstand tegen de komst van de 3 biomassacentrales invulling te kunnen geven aan het Klimaatakkoord van Parijs?

Wie verhoogt de CO2-uitstoot in Waddinxveen?

Een stukje achtergrondinformatie is hierbij van belang. Allereerst is de directe CO2-uitstoot (exclusief drogingsproces en transport) van houtachtige biomassa 1000 tot 1300 gram 'CO2 equivalenten' per geproduceerde kwh. Voor kolen is dat 800 en 300 voor gas middels warmtekrachtkoppeling (zoals gebruikelijk in de glastuinbouw). 

Vervolgens heeft het vorige College in het bestemmingsplan Glasparel extra ruimte gegeven aan de glastuinbouw. Deze bedrijfstak is in ons land verantwoordelijk voor ongeveer een achtste van alle energieverbruik met de bijbehorende CO2-uitstoot.

Verder heeft het vorige College alle ruimte gegeven voor de komst van 3 biomassacentrales, vooral bestemd voor de energieopwekking t.b.v. de uitbreiding van de glastuinbouw in Glasparel. De CO2-uitstoot van deze centrales wordt boekhoudkundig echter volledig genegeerd. Terwijl de werkelijke CO2-uitstoot van houtstook oploopt tot ruim boven die van kolenstook en gas?

De vragenstellers zijn dus medeverantwoordelijk voor een forse verhoging van de CO2-uitstoot in Waddinxveen en ondermijnen zo de doelen van het Klimaatakkoord tot 2030: een CO2-reductie van 49% t.o.v. 1990. Beseffen de vragenstellers dat onze gemeente zo'n 5 meter onder zeeniveau ligt en extra gevoelig is voor de stijging van de zeespiegel door alle CO2-uitstoot?

De vraag had dus moeten zijn: ‘Het vorige College heeft de CO2-uitstoot in Waddinxveen fors verhoogd door alle ruimte te geven aan extra glastuinbouw, 3 houtstookcentrales, extra wegen en extra vrachtwagens. Hoe denkt de inspreker deze klimaatschade in Waddinxveen nog te kunnen herstellen in het kader van het Klimaatakkoord?’

Windmolens en biomassacentrales

Een vragensteller maakte de vergelijking met de windmolens aan de A12. Een windmolen zou slechts 3 MW produceren, zodat er 5 windmolens nodig zouden zijn om 1 biomassacentrale van 14,9 MW te kunnen vervangen.

Volgens de energieproducent hebben de 4 windmolens aan de A12 bij elkaar een vermogen van 12 MW. Met een 5e exemplaar erbij komt de totale capaciteit van dat windpark pas op het vermogen van 1 biomassacentrale. De uiteindelijke energieproductie van de biomassacentrale zal echter veel hoger worden dan de windmolens, omdat het jaarlijkse aantal branduren met 8.000 (22 uur per dag, 12 jaar lang) veel hoger is dan de gemiddelde 2.000 winduren per jaar. De vragensteller had dus meer dan gelijk met zijn vergelijking.

dweilen met de kraan openMaar de vragensteller toont daarmee tevens aan hoe onverantwoord het vorige College te werk is gegaan door, ondanks de beoogde verlaging van de CO2-uitstoot van 49% tot 2030 van het Klimaatakkoord, juist nog meer ruimte te geven aan de glastuinbouw met de bijbehorende houtstook gedurende de komende 12 jaar.

Onderdeel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van het energieverbruik. Aangezien de industrie, energiebedrijven en de landbouw (waaronder de glastuinbouw) verantwoordelijk zijn voor het meeste energieverbruik (en CO2-uitstoot) in Nederland, moeten juist daar klimaatverantwoorde keuzes worden gemaakt.

Met zulke extra grootverbruikers van energie en producenten van CO2 in Waddinxveen is er vooralsnog geen omgevings- en milieuvriendelijke mogelijkheid voorhanden om alle klimaatschade ongedaan te maken. Kiezen voor grootschalige glastuinbouw en houtstook met alle bijbehorende CO2-uitstoot en klimaatschade is als dweilen met een hele grote kraan open.

Misschien als de glastuinbouw grootschalig overstapt op aardwarmte (met nauwelijks CO2-uitstoot en milieuvervuiling) is er nog iets te redden van de beleidsmatig veroorzaakte klimaatschade in Waddinxveen. Opvallend genoeg was het vorige College eind vorig jaar behoorlijk kritisch over dit meer duurzame alternatief voor de glastuinbouw.

Of gaat de gemeente breken met het beleid uit het verleden en pleiten voor grootschalige sanering van de glastuinbouw, mede vanwege de uitdrukkelijke wens van de vragensteller dat Waddinxveen alsnog mee moet helpen om het Klimaatakkoord te realiseren?

Meer windmolens?

Windpark Distripark in WaddinxveenWindmolens produceren geen CO2 en luchtverontreiniging. De discussie over de 5e en 6e windmolen aan de A12 speelt al jaren en hierover is recentelijk meer bekend geworden. Volgens dit artikel uit het AD is de PCW altijd voor plaatsing geweest van 2 extra windmolens  'om de duurzaamheid in Gods schepping te stimuleren'. Coalitiegenoot VVD was in het verleden echter tegen. Vandaar dat die extra windmolens er nog steeds niet staan.

Maar was er in al die jaren dat de PCW de grootste coalitiepartij was met 6 zetels echt geen meerderheid in de toenmalige gemeenteraad te vinden om samen met 2 andere partijen toestemming te verlenen voor de 5e en 6e windmolen?

Het tegenargument (en blokkade?) van de VVD in de afgelopen jaren was vooral dat de buurgemeenten te weinig doen aan windenergie. ‘Waddinxveen is dus met vier windturbines al roomser dan de paus.', aldus de VVD in het AD.

Laten we die redenering van de VVD even consequent voortzetten. Dus als bijvoorbeeld de buurgemeente Gouda geen grote biomassacentrale bouwt, zal Waddinxveen dat dus zeker niet doen? Waarom is het vorige College vanaf 2014 dan toch actief aan de slag gegaan met een biomassacentrale in Waddinxveen? Zelfs in drievoud?

Of zijn windmolens, aardwarmte en consequente besluitvorming aan de kant geschoven voor andere belangen?