Het advies van de commissie Remkes om de subsidieverlening voor biomassabijstook in elektriciteitscentrales te heroverwegen, plaatst het kabinet in een lastige positie. Stopzetten van die subsidies maakt het halen van hernieuwbare energiedoelen en stuk lastiger.

Het advies voor biomassabijstook is een van de minder belichte adviezen van de commissie onder leiding van Johan Remkes over de stikstofproblematiek. Het is bovendien een opmerkelijk advies, omdat de bijstook van biomassa in de vorm van geperste houten korrels in kolencentrales juist een belangrijke bijdrage levert aan de hernieuwbare energiedoelstellingen van het kabinet. Nederland moet volgens afspraken in het Energieakkoord in 2020 14% van alle energie duurzaam produceren en in 2023 16%. Biomassa speelt daarbij een grote rol.

groene energie en biomassa 2017

Ombouw tot biomassacentrale

In 2018 was biomassa goed voor 4,5% van het energieverbruik in Nederland. Het grootste deel daarvan komt uit afvalverbranding, biobrandstoffen en warmtenetten. Een klein deel is afkomstig van de biomassabijstook in kolencentrales. Dat aandeel zal de komende jaren naar verwachting sterk groeien, omdat een aantal kolencentrales op dit moment wordt omgebouwd tot biomassacentrales. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Amercentrale in Geertruidenberg en de Eemshavencentrale in het noorden van Nederland. Beide centrales zijn van RWE.

Het kabinet stelt daar miljarden euro's subsidie voor beschikbaar. Biomassa geldt volgens de EU namelijk als hernieuwbaar, omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het hout weer wordt opgenomen door aangroei van geoogste biomassa. Daarom hoeft de CO2-uitstoot van biomassa niet te worden meegeteld door het land waar de verbranding plaatsvindt.

'Duidelijke vermindering van CO2-uitstoot'

De adviescommissie van Remkes vraagt echter om heroverweging van de huidige subsidies voor biomassabijstook. Hoewel dit 'nauwelijks aan de vermindering van emissies en deposities van stikstof' bijdraagt, kan dit volgens Remkes toch een goede maatregel zijn.

'Het levert wel een duidelijke bijdrage aan vermindering van NOx (verzamelnaam voor giftige stikstofdioxiden, red.) in de energieopwekking en ook een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot', aldus het rapport.

Eemshavencentrale

De Eemshavencentrale van RWE verbrandt kolen en houtsnippers

'Heel opmerkelijk', aldus een woordvoerder van RWE. 'De Commissie Remkes is gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen op korte termijn om het probleem met stikstof aan te pakken. Het is om die reden bijzonder dat de uitstoot van CO2 door deze commissie wordt betrokken in het advies.'

Het kabinet heeft volgens de woordvoerder in de kolenwet juist de mogelijkheid gezet voor kolencentrales om geleidelijk over te stappen op biomassa en zo de kosten van versnelde sluiting deels terug te verdienen. 'Bovendien hebben elektriciteitscentrales sinds de jaren negentig hun stikstofuitstoot al met 90% of meer verlaagd. Dit gebeurt met installaties die de stikstof uit de rookgassen filteren.'Top 10 Grootste Nederlandse CO2 uitstoters 2017 WISE

Door te stoppen met biomassa verandert dit niet. 'Die centrales stappen dan weer over op kolen als brandstof en dat maakt voor de uitstoot van stikstof niet uit, want daarvoor worden dezelfde filters of katalysatoren gebruikt.'

Het advies plaatst het kabinet dus voor een dilemma. Het gebruik van biomassa helpt Nederland namelijk om aan het Urgenda-vonnis bij te dragen. Die draagt het kabinet op de CO2-uitstoot met 25% terug te brengen in 2020 ten opzichte van 1990. Biomassa draagt volgens de regels van de EU bij aan het realiseren van dat doel.

Urgenda-vonnis

Marjan Minnesma van Urgenda is niettemin blij met het Remkes-rapport, zo laat ze in een reactie weten. 'Het is een fout geweest om biomassa ooit als hernieuwbaar te verklaren. De kolencentrales moeten sowieso uit', aldus Minnesma.

Bronvermelding: op de illustraties en de titel na is dit artikel overgenomen uit het Financieel Dagblad.