Doodziek

Overal in Noord-Brabant ademt iedere baby, kind en volwassene de vuile lucht in van vijf sigaretten per dag. Eén op de vijf Brabantse kinderen heeft astma, 23 procent van de volwassenen lijdt aan een hartvaatziekte, één op de zeven longkankerpatiënten krijgt kanker door luchtvervuiling.

Overheid en de rechter Dingeman

Veroorzakers van vieze lucht zijn de industrie, houtstook (waaronder biomassa), de intensieve veeteelt en het weg- en vliegverkeer. De erg soepele luchtnormen, ontstaan na handjeklap met de industrie, beschermen de vervuilers i.p.v. de slachtoffers. Luchtvervuiling kost iedere Brabander minimaal een jaar van zijn leven, aldus de GGD’en. Die willen de WHO-normen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) wettelijk verplichten.

Meer vervuiling

Vis in de Westerschelde bevat te veel PFAS, afkomstig uit België. Ook Nederlandse chemie- en afvalbedrijven lozen ongestraft PFAS en ander gif. Chemours (DuPont) in Dordrecht bezorgt babies PFAS via moedermelk en dat tast hun immuunsysteem aan. Asfaltfabrieken stoten straffeloos het giftige benzeen uit. Tata Steel veroorzaakt nog steeds kanker en bij kinderen een IQ-afname door looddeeltjes.

Chemours vervuilt

Natuurgebieden in heel het land lijden onder alle vervuiling en hebben een groeiend watertekort. Nederland is al jaren in overtreding met de hoogste luchtvervuiling (waaronder stikstof en fijnstof) en vervuild oppervlaktewater in de EU. Illegaal vliegverkeer belast onze regio met vervuiling en lawaai.

Wat doen de overheden?

De provincie Zuid-Holland en Waddinxveen ondertekenden de SLA in 2020. Zij zorgen echter nog steeds voor te weinig natuur en te veel luchtvervuiling, stikstof, lawaai en CO2-uitstoot. Dat komt door hun steun voor nog meer bebouwing, industrie, biomassacentrales, wegen en (vlieg)verkeer.

Ondanks 11 industrieterreinen wil Waddinxveen een enorme DHL-distributiedoos erbij met nog meer verkeersoverlast. In Waddinxveen ligt de uitstoot van fijnstof (PM10 en PM 2½) al jaren bijna structureel boven de WHO-normen. Stikstofoxide wordt sinds 2020 wel gemeten, maar de uitkomsten zijn niet gepubliceerd. Het schadelijke ultrafijnstof van de vele vliegtuigen boven Waddinxveen wordt helemaal niet gemeten.

Voor nieuwbouwwoningen negeert de gemeente bijna standaard de toch al soepele geluidsnormen. Deze normen gelden alleen voor binnen de woning. Buiten is iedereen helemaal onbeschermd tegen o.a. bouw-, verkeers- en vliegtuigoverlast.

Hoe verder?

Zuid- en West-Nederland behoren tot de gebieden met de meest vervuilde lucht en geluidsoverlast in West-Europa. De EU wil per 2030 een daling van 55% van de vervuiling en 30% van de geluidshinder juridisch afdwingen. Moet na Urgenda (klimaat) en MOB (natuur) de rechter ook hier optreden tegen bewust nalatige overheden?

 rechtse wolk met luchtvervuiling

U kunt 15 maart stemmen voor een provincie en waterschap die zich wel richten op haar grondwettelijke zorgtaken voor de huidige en toekomstige leefomgeving.