Een vergunning is 'slapend' wanneer deze langere tijd niet is gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. In Waddinxveen zijn meerdere 'slapende' vergunningen in gebruik met ieder een forse impact op de leef- en woonomgeving van de inwoners.

Biomassacentrale Zesde Tochtweg 7

Deze centrale van Wagro (onder de naam van Beijerinck BV) heeft een vergunning gekregen op 21 maart 2016. De bouw kan echter pas starten wanneer de (afval)warmte van de centrale beschikbaar komt voor nuttig verbruik, bijvoorbeeld in een warmtenet. Deze randvoorwaarde was in 2016 bekend bij de gemeente. Waarom heeft de gemeente dan al in zo'n vroeg stadium meegewerkt aan het verstrekken van een vergunning die jarenlang 'slapend' blijft?

Follow the money?

Beijerinck BV heeft m.b.v. deze vergunning in het najaar van 2016 SDE-subsidie toegekend gekregen. De subsidie bedraagt maximaal 76 mln over een periode van 12 jaar. In 2016 was al bekend dat het subsidiebedrag geleidelijk zou gaan afnemen, mede door het overheidsstreven naar lagere subsidiekosten. Die afname is zichtbaar in de subsidie-basisbedragen per opgewekt kwh: 7,7 cent per kwh in 2016 en 4,7 cent (bij 8.000 vollasturen) in 2018. Met 8.000 uur kom je uit op 22 uur stoken per etmaal, 12 jaar lang.

Door al begin 2016 een 'slapende' vergunning te verstrekken aan Beijerinck BV, heeft de gemeente het voor deze ondernemer mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor het hoge subsidiebedrag uit 2016. De subsidie is echter publiek geld, waarmee zo zuinig mogelijk dient te worden omgesprongen. Hoe valt de al in 2016 verstrekte 'slapende' vergunning te rijmen met de publieke verantwoordelijkheid van de gemeente?

Kippenfarm produceert evenveel fijnstof als 3 biomassacentrales

Een kippenfarm met 59.998 leghennen produceert evenveel fijnstof als 2 biomassacentrales, volgens dit MER-beoordelingsbesluit uit begin 2018 over de beoogde kippenfarm aan de Zesde Tochtweg 5b, net buiten Glasparel. De uitstoot van NOx van de biomassacentrales en vrachtwagens samen met de ammoniakuitstoot van de kippenfarm zorgen in de lucht voor 'secundair' fijnstof, gemiddeld 50% van alle fijnstof in de lucht. Zo komt de totale fijnstofproductie van de kippenfarm gemiddeld overeen met die van 3 biomassacentrales. En veel langer dan 12 jaar.

kippen op een kluitjeDe oude vergunning van de op 6 oktober 2016 afgebrande kippenfarm op de Plasweg 37A is volgens de eigenaar eveneens gebaseerd op 60.000 (minus 2?) leghennen. Zover wij nu weten, zou de eigenaar willen herbouwen op deze oude locatie, eveneens net buiten Glasparel.

Samen met de 3 biomassacentrales krijgen de inwoners van Waddinxven, inclusief het nieuwe Warande, in de nabije toekomst met een herbouwde kippenfarm de fijnstofuitstoot van omgerekend 6 biomassacentrales over zich heen. Plus de bijbehorende stank.

En wat te denken van alle voetballers, vrijwilligers en familieleden in de 'frisse' buitenlucht bij Be-Fair?

Kan de gemeente ingrijpen?

Een kippenfarm zorgt volgens het RIVM voor een toename van longaandoeningen. Maar ODMH vond dit begin 2018 nog onvoldoende bewezen en het vorige College heeft het besluit ongewijzigd overgenomen m.b.t. de nieuwe locatie.

1. Waarom past de gemeente het voorzorgsprincipe niet alsnog toe op de Plasweg 37A?

2. Waarom dringt de gemeente niet aan op een beschikbaar meer duurzaam alternatief, dat inmiddels ook commercieel een daverend succes is geworden, energieneutraal en zonder fijnstofuitstoot?

3. Er komen steeds meer woningen in de buurt van de Plasweg 37A en de regels m.b.t. kippenfarms zijn mogelijk strenger geworden. Zijn dat genoeg redenen voor de gemeente om een herbeoordeling uit te laten voeren van die oude 'slapende' vergunning?

Maakt de gemeente een einde aan beide 'slapende' vergunningen?

Nog los van de impact van houtstook in en rond Glasparel op de inmiddels 25% wettelijk verplichte verlaging van de CO2-uitstoot per eind 2020 (t.o.v. 1990), zijn kippenfarms en biomassacentrales een gevaar voor de leef- en woonomgeving. Deze horen daarom thuis op bijvoorbeeld een industrieterrein, ver weg van de bewoonde wereld.

De gemeente heeft de wettelijke bevoegdheid om een vergunning na 26 weken zonder actief gebruik (een 'slapende' vergunning) in te trekken conform artikel 2.33 WABO. Bewoners hebben de gemeente daar expliciet om gevraagd. Zoals een bezorgde inwoner met deze geanonimiseerde brief over de centrale van Beijerinck BV aan de Zesde Tochtweg 7.

En deze geanonimiseerde brief van een andere inwoner die zich zorgen maakt over die centrale voor de extra glastuinbouw, waardoor de totale CO2-uitstoot in Waddinxveen eerder (fors) gaat stijgen i.p.v. dalen conform de klimaatafspraken. Zorgen zijn er ook over de kippenfarm aan de Plasweg 37A, dichtbij woonwijken en zijn voetballende kinderen bij Be-Fair.

De PCW heeft 5 zetels en de VVD 4 zetels. De overige 4 partijen hebben met ieder 3 zetels een meerderheid in de huidige gemeenteraad. Gaat de meerderheid in de gemeenteraad politieke daadkracht tonen in het belang van de gezondheid van inwoners én de klimaatafspraken per 2020 door beide ‘slapende’ vergunningen per direct in te trekken?