Een maand na de in stilte goedgekeurde Beijerinckcentrale ging de gehele gemeenteraad in april 2016 akkoord met luchtmetingen. Directe aanleiding was de overlast van (vracht)verkeer, dat naast fijnstof vooral roet en stikstof uitstoot. De motie ging echter alleen over fijnstof.

De toenmalige wethouder ‘duurzaamheid’, tevens publiekelijk voorstander van biomassacentrales (*), liet de motie jarenlang liggen door o.a. de politieke onwil om actief aan de slag te gaan met de meetuitkomsten. Houtachtige biomassa veroorzaakt fijnstof en stikstof. Nederland stoot per oppervlakte bijna de meeste stikstof ter wereld uit, een directe bedreiging voor mens en natuur. Inclusief versnippering, droging en transport verergert biomassa de klimaatcrisis, zelfs meer dan gas en kolen.

kaart met meetlocaties 7 8 2019 veel wind

Diens opvolgster stelt de metingen herhaaldelijk uit wegens problemen met de experimentele en installatiegevoelige meetapparatuur. Bij het vaststellen van de meetlocaties komen veel aanmeldingen binnen van inwoners, ook uit de omgeving van Wagro. In het bijzijn van Duurzaam Waddinxveen wijst de gemeente deze locatie en de hele Beijerincklaan resoluut af. Op de kaart is te zien dat de meest drukke en vervuilende locaties buiten het meetexperiment vallen. De politiek getinte invulling van de experimentele luchtmetingen is geen serieuze vervanger van professionele luchtmetingen in het belang van de inwoners. Vandaar dat Duurzaam Waddinxveen eind 2018 afscheid nam van het gemeentelijke meetexperiment.

Ruim 3 jaar sinds de motie en1 jaar na de eerste aankondiging van de metingen deelt de gemeente in juli 2019 de luchtmeters uit aan sceptische inwoners. Maar waar zijn de eerder toegezegde 11 meetlocaties voor stikstof? De experimentele meetapparatuur geeft slechts globale indicaties en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze werkwijze is in strijd met Europese regelgeving. Het Europese Hof van Justitie stelt strikte eisen aan de keuze van de meest vervuilende locaties en de wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van de metingen, zodat inwoners de overheid altijd ter verantwoording kunnen roepen. Het Hof keurt diverse trucages af, zoals het werken met lagere gemiddelden over een langere periode om overschrijdingen van schadelijke piekwaarden te maskeren.

De door de gemeenteraad gevraagde metingen en rapportages mogen niet gebruikt worden, zolang de metingen en rapportages met de bijbehorende verantwoording niet volledig voldoen aan alle Europese regels.

EU dumpt luchtmetingen CAPS

(*) De centrale aan de Tweede Bloksweg zou volgens de wethouder worden stil gelegd bij een bepaalde windrichting. Die uitspraak uit het krantenartikel is feitelijk onjuist en was op dat moment vooral bedoeld om politieke medestanders te winnen voor een benodigde 'Verklaring van geen bezwaar'.