Inleiding

Deel 1 van de Papieren Werkelijkheid laat zien dat sinds deze eeuw het besteedbare inkomen van de meeste inwoners stil staat, ondanks alle economische groei. En waarbij de gestegen woon- en zorgkosten een steeds grotere hap nemen uit het besteedbare inkomen.

Omdat een deel van de inwoners en bedrijven niet of nauwelijks belasting hoeven te betalen, draait de rest van Nederland op voor de gestegen rekeningen van de algemene voorzieningen (zorg, onderwijs, etc). Plus de miljarden aan twijfelachtige subsidies en belastingkortingen, die nadelig zijn voor klimaat en natuur.

Al deze ontwikkelingen zijn het gevolg van politieke keuzes.

Deel 2 is gericht op de politieke keuzes rond klimaat en natuur, ook in Waddinxveen.

Klimaatcrisis neemt toe

Op papier gaat Nederland de CO2-uitstoot verlagen. De grootschalige inzet van biomassa, deels in kolencentrales, speelt daarbij een hoofdrol. In werkelijkheid zorgt het verbranden van houtachtige biomassa met alle benodigde versnippering, droging en transport voor een verdrievoudiging van de CO2-uitstoot t.o.v. gas. Plus extra luchtvervuiling vergeleken met gas, dat volgens de overheid juist moet verdwijnen.

De overheid besteedt circa 11 miljard aan subsidies, opgebracht door bedrijven en inwoners die wél belasting betalen, aan het verbranden van houtachtige biomassa. Het verhogen van de CO2-uitstoot met gesubsidieerde biomassa is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

 energieverbruik Zuid Holland edit

Op papier moeten de inwoners hun huizen CO2-neutraal maken om de temperatuurstijging te beperken. In werkelijkheid verbruiken, volgens de provincie, de bedrijven in Zuid-Holland 80% van alle energie. Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor veruit de meeste CO2-uitstoot.

Zuid-Holland produceert bijna de helft van alle CO2-uitstoot in Nederland en is zo medebepalend voor de huidige en toekomstige leefbaarheid van het hele land. In deze provincie krijgen energie-intensieve bedrijven echter alle ruimte én subsidies (zie deel 1) om uit te breiden, waardoor de natuur- en klimaatcrisis verder toeneemt.  

CO2-besparingen eisen van inwoners en tegelijkertijd extra CO2-uitstoot door bedrijven bevorderen is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

Natuurherstel bestaat vooral op papier

Op papier verbetert de overheid de kwaliteit van de leefomgeving. In werkelijkheid heeft Schiphol met 500.000 de meeste vliegbewegingen per inwoner in Europa. Het Rijk, die mede-eigenaar is van Schiphol en KLM, geeft zichzelf jaarlijks 100.000 vliegbewegingen cadeau, zonder de vereiste vergunning. Verder zorgen de intensieve veehouderij, verkeer, industrie, biomassa-, en kolenstook voor de hoogste stikstofuitstoot per oppervlakte in Europa.

Ook Waddinxveen draagt stevig bij aan de natuur- en klimaatcrisis met Glasparel, drie biomassacentrales, een in 2018 vergunde kippenfarm aan de Zesde Tochtweg (de eigenaar trok zich later terug) en de Nieuwe Vredenburghlaan. Allemaal bestuurlijk doorgevoerd onder het afgekeurde stikstofbeleid PAS.

Anton Dingeman Pieter Geenen

Natuur of Nederland Dingeman

Trukendoos en heilige huisjes

Het Rijk, provincies en gemeenten schaden de leefomgeving van de inwoners met allerlei trucages. Zoals met PAS, Schiphol, het mestbeleid en ineffectieve milieunormen. En door vervuilende projecten door te duwen met een achterhaalde Crisis- en Herstelwet uit 2010. Ook in de visserij gaat het mis, zoals met het grootschalige misbruik van EU-subsidies voor de pulstechniek en het ongeoorloofd toestaan van schepen met een te hoog motorvermogen.

Het ‘nieuwe’ stikstofbeleid uit oktober 2019 blinkt wederom uit in het ontbreken van noodzakelijke keuzes en door willekeur bij provincies. Willekeur bestaat ook bij de minister van Sport en Gezondheid (!), die de Formule 1 in Zandvoort wil doordrukken met graafwerkzaamheden zonder vergunning. Weet deze minister dat stikstofoxide schadelijk is voor longen en mogelijk ook voor nieren?

Structureel natuurherstel blijft zo ondergeschikt aan de heilige huisjes van politici. Met alle bijborende schade zoals fijnstof, stikstof, stank, lawaai, bodem- en waterverontreiniging, watertekorten, afval en broeikasgassen. De rechter blijft hard nodig om de huidige en toekomstige leefomgeving te beschermen tegen de opzettelijk nalatige overheid.

Het grensoverschrijdende gedrag van overheden, inclusief de miljarden aan verspild belastinggeld om dat gedrag te kunnen laten voortduren, is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

Lees ook deel 3: tijd voor andere keuzes.

Veestapel halveren De Jager