In dit artikel uit Hart van Holland kunt u lezen dat er een nieuwe ontwikkeling is in het dossier van de kippenfarm. Wethouder Atzema heeft de voormalige wethouder en eigenaar De Jong een voorstel gedaan om vanwege 'de onrust in het dorp met de uitstoot van fijnstof en dergelijke' geen kippenfarm meer te bouwen, maar te kiezen voor nieuwbouwwoningen.

Meerdere varianten

De afgelopen jaren zijn meerdere varianten gepubliceerd:
1. Stoppen met de kippenfarm (juni 2017)
2. 30.000 biologische kippen op de Zesde Tochtweg (augustus 2017)
3. Vergunning voor 59.998 kippen op de Zesde Tochtweg 5b (maart 2018)
4. Een meer duurzame variant (maart 2018), die bovendien succesvol blijkt (oktober 2018)
5. Geen kippenfarm op de Zesde Tochtweg 5b, maar herbouw op de Plasweg 37A (oktoberwoning t Suyt 2018)
6. Woningen bouwen aan de Plasweg 37A (oktober 2018)

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het eventueel verstrekken van een vergunning aan een kippenfarm, midden tussen de inwoners aan de Plasweg, Onderweg, Zuidplas, 't Suyt en het nog te bouwen Warande.

Vanuit het perspectief van de inwoners is het een prima initiatief van de wethouder om de eigenaar te wijzen op een onschadelijk alternatief voor de woon- en leefomgeving.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

Er speelt echter meer dichtbij de Plasweg 37A, want aan de Zesde Tochtweg staan 2 biomassacentrales in de planning. Plus een 3e bij de Tweede Bloksweg.

Twee partijen uit het vorige College zijn met 9 zetels voorstander van die centrales. Samen met een paar ondernemers, die gebruik willen maken van circa € 150 miljoen aan subsidies. Dat is tweemaal de jaarbegroting van de gemeente Waddinxveen. En een hele hoop belastinggeld voor een gunstig verdienmodel (zie slide 7, 8 en 12) om 12 jaar lang, 22 uur per etmaal hout te kunnen stoken.

Vier partijen met 12 zetels hebben eerder hun twijfels geuit over de centrales. Net als de inwoners. We kunnen dan ook stellen dat er geen steun of maatschappelijk draagvlak in Waddinxveen bestaat voor de 3 centrales.

De eigenaar Wim Lexmond heeft herhaaldelijk in de krant en tijdens een interview op RTW beloofd zich terug te trekken bij ‘onvoldoende maatschappelijk draagvlak’, of als er ‘geen steun is vanuit de samenleving voor de biomassacentrale’. 

Mogen de inwoners dan ook verwachten dat de wethouder, mede vanwege 'de onrust in het dorp met de uitstoot van fijnstof en dergelijke', zich ook zo creatief en voortvarend gaat inzetten om die extra fijnstof- en NOx-producenten te weren uit de woon- en leefomgeving van Waddinxveners?

Hanteren van de regelgeving

De gemeente heeft als ‘bevoegd gezag’ een bepalende invloed m.b.t. het (niet) toestaan van activiteiten en de inrichting van onze stad. Die invloed op de woon- en leefomgeving brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Als er geen draagvlak bestaat voor grootschalige houtstook in Waddinxveen, kan de gemeente bijvoorbeeld de 'slapende' vergunning van Beijerinck BV intrekken.

De gemeente stelt in haar Vragen & Antwoorden en in haar Artikel 2 en Artikel 3 aan de inwoners, dat zij geen vergunningen kan weigeren die voldoen aan de regelgeving. In diezelfde V&A, deze mededeling op haar website en dit artikel in Hart van Holland wil de gemeente echter 'een pas op de plaats maken' na de eerste 3 centrales. Maar hoe stopt de gemeente een ondernemer die een aanvraag indient voor een 4e, 5e of 6e centrale? De gemeente moet zich naar eigen zeggen toch houden aan de regelgeving? Of is er toch enige speelruimte?

UPDATE: Na publicatie van dit artikel heeft de gemeente een zogenaamd 'voorbereidingsbesluit' genomen over het aantal biomassacentrales in Waddinxveen.

Milieueffectrapportage (MER)

Tijdens de inspreekavond van 19 september 2018 heeft een inspreker expliciet gevraagd naar de MER van Glasparel. De gemeente stelt in haar V&A dat er al er eerder een MER zou zijn uitgevoerd, maar de publicatie daarvan ontbreekt nog steeds.

Volgens deze mededeling van de gemeente van midden oktober 2018 is in de motie gevraagd om een 'nieuwe'  MER. Is er dan een 'oude' MER? Verder stelt de gemeente dat een MER alleen in het voorbereidingstraject kan worden gedaan.

logo Commissie merDeze mededeling van de gemeente en in zekere zin ook de motie van de gemeenteraad wekken de indruk bij de inwoners, dat de MER-regelgeving een soort optie is, die zonder gevolgen achterwege gelaten (of geactiveerd) kan worden. De MER-regelgeving is echter een integraal onderdeel van het vergunningenstelsel. Tijdens de voorbereidingsfase, maar ook later. Want er kunnen essentiële verschillen gaan optreden tussen een vastgesteld bestemmingsplan (met of zonder een MER) en de daadwerkelijk invulling daarvan, vaak jaren later.

Het is de intentie van de wetgever om dergelijke verschillen, zoals bijvoorbeeld de eerder beschreven 'salamitactiek' van een ondernemer of van het bevoegde gezag, ook nog later te kunnen meewegen via de daarvoor in het leven geroepen instanties.

Klimaatakkoord vraagt om energiebesparingen

Beide centrales van Wim Lexmond produceren gezamenlijk evenveel energie als het opgetelde stroom- en gasverbruik van alle woningen in Waddinxveen.  De biomassacentrales zouden energie moeten gaan leveren aan een van de grootste energieverbruikende bedrijfstakken van ons land. Deels aan bestaande glastuinbouw, maar ook aan nieuwe glastuinbouw in Glasparel. Terwijl het Klimaatakkoord aan iedereen vraagt om grote stappen te zetten met energiebesparingen?

Hoe kan een gemeente van haar inwoners verwachten dat zij energie gaan besparen, terwijl de gemeente tegelijkertijd beleidsmatig de energiekraan in Glasparel nog wijder open zet voor grootverbruikers? Moeten de andere gemeenten dan maar meer energie gaan besparen? Het is de hoogste tijd in Waddinxveen voor een beleidsmatige koerswijziging richting energiebesparingen.

Alternatief

sociale woningbouwRecentelijk is in de gemeenteraad gesproken over de grote behoefte aan sociale woningbouw, waaraan Triangel vooralsnog in beperkte mate kan voldoen. En in Triangel is ook weinig terechtgekomen van energieneutrale woningbouw.

Is het gebied bij de Zesde Tochtweg een interessante locatie voor sociale woningbouw? Want (sociale) woningen zijn een eerste levensbehoefte voor de inwoners.

Nieuwbouwwoningen met veel zonnepanelen en grondgebonden warmtepompen gebruiken nauwelijks fossiele energie. Zo kan de gemeente eindelijk gaan werken aan de noodzakelijke energiebesparingen.