De volgende nieuwsberichten lijken te wijzen op de mogelijke komst van de 2e biomassacentrale in Waddinxveen. Allereerst uit het AD van 15 januari 2018:

In feite is daarmee op het bedrijfsterrein (redactie: van Wagro) ook weer sprake van een biomassacentrale van 14,9 megawatt waarvoor de raad vorig voorjaar geen groen licht wilde geven en de provincie wel. Over deze kwestie moet de rechter zich op verzoek van Wagro nog uitspreken, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het raadsbesluit slecht is onderbouwd, onrechtmatig is en daarom zal worden vernietigd.

Directeur Wim Lexmond is daar altijd duidelijk over geweest. ,,De argumenten die door de raadsleden, overigens niet gehinderd door enige kennis van zaken, zijn gebruikt om het bestemmingsplan voor de bouw niet te willen wijzigen zijn voor 90 procent flauwekul. Deze installaties worden immers overal in het land gebouwd."  

UitstootEn wat doet de gemeente, volgens Hart van Holland van 17 januari 2018?

Het college wil in principe meewerken aan het uitbreiden van de activiteiten van Wagro. De bouw van een biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg door ditzelfde bedrijf leidde eerder tot discussie en bedenkingen in de raad en later ook bij de provincie. B en W zeggen met dit besluit aan te sluiten op de visie die eerder door de raad is vastgesteld in het kader van de duurzaamheid.

Waarom werkt de gemeente mee aan gesubsidieerde CO2-uitstoot en milieuvervuiling?

Wij als werkgroep zijn verbaasd over deze koerswijziging van de gemeente vanwege de volgende feiten:

  1. De gemeente verwijst naar haar duurzaamheidsvisie uit 2016. De praktische uitvoering daarvan is tot op heden gehuld in vaagheden en kent, zover wij hebben kunnen nagaan, geen instemming van de raad. De nadruk in die visie ligt volgens de verklarende woordenlijst op biomassa voor de opwekking van biogas. In het door de provincie gepubliceerde Wabo-besluit uit 2016 gaat het in dit geval echter om het verbranden van hout.
  2. De beide energiecentrales stoten dagelijks in totaal 6 kilo fijnstof uit. Door de overwegende westelijke windrichtingen gaat de uitstoot richting de drukbevolkte woonwijken Zuidplas en Triangel.
  3. Jaarlijks zijn 2200 tot 2900 vervuilende vrachtwagenritten nodig voor de aanvoer van brandstof.
  4. De gemeente heeft eerst instemming verleend voor de komst van de 2e biomassacentrale en trok die zomer 2017 in n.a.v. vele klachten van inwoners. Zijn die klachten ineens verdwenen?
  5. Door de wijze waarop de instemming is ingetrokken heeft de gemeente mede een voedingsbodem gelegd voor Wagro om middels een procedure alsnog zijn 2e biomassacentrale te realiseren.
  6. Wagro heeft afgezien van het oorspronkelijk plan om één grote biomassacentrale neer te zetten, omdat met de twee kleinere biomassacentrales een MER kon worden voorkomen. Een MER zou volgens Wim Lexmond een hoge kostenpost met zich meebrengen.
  7. De Milieu Effect Rapportage (MER) dient mede ter bescherming van de leefomgeving en de inwoners. Zowel de gemeente als de provincie hebben geen bezwaar gemaakt tegen de opsplitsing in twee biomassacentrales.
  8. De provincie heeft meerdere rollen. Zij is belanghebbende vanwege de door de provincie gewenste komst van een (vooral fossiel gestookt) warmtenet én verstrekt vergunningen aan de deelnemers van dit warmtenet.
  9. In Nederland betalen vooral de huishoudens de rekening voor het kunstmatig financieel rendabel maken van biomassacentrales. Zonder die enorme subsidies zijn biomassacentrales onhaalbaar, ook op termijn.

 Kolenboer nieuwe stijl

Conclusies

U betaalt zelf mee aan de twee biomassacentrales in Waddinxveen en u krijgt als dank dagelijks een flinke portie milieuvervuiling. Fijnstof (en roet) is een belangrijke veroorzaker van ademhalingsproblemen en een grote doodsoorzaak in Nederland.

Met de aanleg van de Vredenburghlaan en de luchtmetingen in strijd met de regels blijkt de gemeente herhaaldelijk voorrang te geven aan de transportsector en andere economisch gedreven milieuschade i.p.v. het voorkomen van gezondheidschade aan haar inwoners.

Het meest bizarre is echter dat biomassacentrales helemaal niets bijdragen aan de vereiste afname van de CO2-uitstoot in Nederland en bovendien alleen kunnen draaien dankzij forse subsidie. Hoe kan de gemeente zich beroepen op ‘duurzaamheid’ met deze kostbare milieuvervuilende verbrandingsovens, aan te sluiten op een warmtenet voor tuinders? Aardwarmte voor tuinders is een duurzaam alternatief en een betere bestemming van de miljoenen aan subsidies.