Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kunnen we vanwege de klimaatdoelen niet om biomassa heen, vooral omdat zon en wind te weinig energie opleveren. 

CO2-rekentruc verhoogt de temperatuur

Nederland wekt inderdaad maar enkele procenten duurzame energie op. Een paar procent meer komt uit de afvalverbranding, biobrandstoffen en houtstook  Alle drie beschouwt de overheid als duurzame energie, want dat zorgt voor een papieren CO2-besparing in de klimaatdoelen. Biomassa produceert echter meer CO2 dan alle fossiele brandstoffen, zodat met biomassa de aarde juist verder opwarmt.

2019 10 03 Biomassa CO2 uitstoot

Energieverbruik blijft hoog

Nederland is al tientallen jaren grootverbruiker van energie, mede door de nog steeds groeiende en exportgerichte (petro)chemie, transportsector, datacenters en de glastuinbouw. De afgesproken energiebesparingen uit het klimaatakkoord blijven ver achter.

Zoals in Waddinxveen waar de gemeente met Glasparel de glastuinbouw stimuleert, lokaal veruit de grootste energieverbruiker en CO2-producent. Met Glasparel heeft de gemeente alle (toekomstige) besparingen door inwoners al bij voorbaat meer dan ongedaan gemaakt.

Biomassa(bij)stook en de glastuinbouw delen landelijk de tiende plaats van grootste CO2-bedrijfstakken. Ze produceren ieder 8 Megaton CO2, evenveel als Nederlands grootste kolencentrale in de Eemshaven.

Biodiversiteit en gezondheid

De stikstofuitstoot moet ongeveer halveren vanwege de schade voor de biodiversiteit. Biomassacentrales zorgen voor veel stikstof, vergeleken met gas. In Waddinxveen gaat het om jaarlijks 90 ton stikstof exclusief de bijbehorende droging, versnippering en transport.

De landelijke overheid en Waddinxveen hebben in het Schone Lucht Akkoord (SLA) afgesproken om de vroegtijdige sterfte onder inwoners te halveren. Biomassa stoot fijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen uit. Hoe valt biomassa te rijmen met het SLA en de biodiversiteit?

Transitiebrandstof

Het PBL en de overheid beschouwen biomassa als een transitiebrandstof. Biomassa stoken kan echter alleen dankzij 9 miljard subsidie, waarvan circa 150 miljoen in Waddinxveen. Onze buurlanden kiezen het goedkopere gas (mits aardbevingsvrij) als transitiebrandstof. Het is minder slecht voor het klimaat dan biomassa, olie en kolen en bovendien zonder luchtvervuiling of schade voor de biodiversiteit.

Het PBL pleit voor biomassa, net als een deel van de Waddinxveense gemeenteraad met drie biomassacrematoria. Waarom eigenlijk?

Wat is biomassa De Jager