Milieunormen zijn bedoeld om de natuur en de leef -en woonomgeving te beschermen tegen schadelijke veranderingen. Hoe werkt dat in de praktijk?  

Geluidsnormen

Meer treinen betekent meer lawaai in de woningen naast het spoor. Doordat de gemeente onvoldoende beschermende maatregelen treft voor de inwoners, ontstaat er een verdrievoudiging van de toegestane geluidsnorm voor woningen. Plaatselijk zelfs een vervijfvoudiging. Hetzelfde geldt voor woningen in delen van Triangel dichterbij de Parallelle A12 en de Zuidelijke Rondweg.  

Milieueffectrapportage (m.e.r.) werkt met modellen

In 2016 is een m.e.r. uitgevoerd voor de Nieuwe Vredenburghlaan. Met modellen wordt de toekomstige geluidsoverlast en luchtvervuiling vastgesteld. Ieder model is een beperkte weergave van de werkelijkheid. Hoe het model precies werkt, is voor niet-gespecialiseerde inwoners een volkomen black box. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die er (niet) in gaan. En dus ook voor de geproduceerde uitkomsten.

een model is een beperkte weergave van de werkelijkheid tekst

Aannames in het model zijn bijvoorbeeld het aantal files, de hoeveelheid verkeer, de uitstoot per object en de stapeleffecten uit de omgeving. Toekomstig verkeer zou volgens de m.e.r. minder luchtvervuiling gaan produceren. Hoe zit het dan met alle sjoemeldiesels, die 10 tot 20 keer vuiler blijken dan in de modellen van frauderende autofabrikanten?

In de m.e.r. zat volgens de provincie ook de uitstoot van een niet nader genoemd aantal biomassacentrales. Maar van hoeveel bijbehorende vrachtwagens? Het aantal volgens de ondernemer? Of de hogere aantallen volgens de gemeente uit midden 2018? Of de nog hogere opgave van de gemeente kort daarna?

En hoe zit het met de effecten op het klimaat? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs worden veranderingen in de CO2-uitstoot en andere klimaateffecten niet meegenomen in een m.e.r. of een m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Twijfels over de uitkomsten van een m.e.r.

Nadat specialisten van bezwaarmakers er nog eens goed naar hadden gekeken, bleken in 2018 meerdere grote m.e.r. 's op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Zoals bij het vaststellen van de toekomstige geluidsbelasting van Schiphol en vliegveld Lelystad. En de milieugevolgen van een groot zandwinningsproject in het IJsselmeer bij Friesland. Inmiddels is eerdere besluitvorming (deels) ongedaan gemaakt of opgeschort.

In onze omgeving bestaan twijfels over de m.e.r. van de Verlengde Bentwoudlaan (mede n.a.v. commentaar vanuit de EU), het m.e.r.-beoordelingsbesluit van Glasparel inclusief beide biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg en het m.e.r.-beoordelingsbesluit van de biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg.

een werkelijkheid is geen model tekst

De vervuiler bepaalt?

De belanghebbenden betalen een bedrijf of instelling voor het verrichten van een papieren onderzoek om te komen tot een modelmatig vastgestelde toekomst. Maar die momentopname kan na allerlei, al dan niet vooraf bekende, gebeurtenissen ter plaatse fors gaan afwijken van de werkelijke toekomst.

Het werken met modellen kan belanghebbenden in de verleiding brengen om aan te sturen op een optimistisch toekomstscenario t.o.v. de milieunormen. Op basis waarvan bestuurders in de huidige werkelijkheid besluiten nemen, die ten koste gaan van de natuur, het klimaat en de inwoners.