Op 19 september hebben bezorgde inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad. Met de inbreng van Maarten van Buuren, Evert Jan Bennik, Bert Kool, Sandra Plantenga, Rinus Coppens en Rob Reehuis. Diverse punten zijn daarbij aan bod gekomen.

Centrales Zesde Tochtweg strijdig met bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan van Glasparel staan zogenaamde maximale emissiewaarden, de uitstoot van vervuilende stoffen. Het blijkt dat de 1e centrale van Wagro (formeel Beijerinck BV) op de Zesde Tochtweg de grenswaarden voor o.a. fijnstof en stikstofoxiden ruimschoots overschrijdt. Het vorige college had op basis daarvan volgens de bezorgde inwoners in 2016 geen vergunning mogen verstrekken aan Wagro in de vorm van een 'hamerstuk' (en zelfs zonder medeweten van de toenmalige 3e coalitiegenoot), zonder eerst de noodzakelijke aanpassingen van het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

De bezorgde inwoners vragen de gemeente in haar rol van 'bevoegd gezag'  de verstrekte vergunningen in te trekken. Met die stap zou ook de in 2016 aan Wagro toegekende SDE-subsidie ongedaan moeten worden gemaakt.

Stankoverlast en luchtmetingen

De al vele jaren durende stankoverlast van Wagro is, ondanks alle overleg en initiatieven, nog steeds niet opgelost. Dit geeft de bezorgde inwoners weinig vertrouwen in de daadkracht van de overheid en ondernemers, wanneer de op papier afgesproLaat ons niet stikkenken milieugrenzen in de praktijk moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Een soortgelijk verhaal geldt voor de in mei 2016 unaniem in de gemeente afgesproken fijnstofmetingen. De verantwoordelijke wethouder 'duurzaamheid' heeft deze metingen jarenlang weten uit te stellen, met 'kosten' als voornaamste argument. En het ontbreken van beleid om luchtvervuiling te kunnen verminderen. Terwijl in diezelfde periode wel beleid is ontwikkeld om de luchtvervuiling te laten toenemen?

Ontbrekende Milieueffectrapportages (MER)

De wethouder schrijft in haar vragen en antwoorden van 11 september dat een MER voor beide centrales geldt, maar dat die al zou zijn uitgevoerd in 2014 in het kader van het bestemmingsplan Glasparel. De wethouder noemt ook het jaartal 2015 in dit bericht aan de inwoners. Na meerdere verwijzingen van de gemeente naar sites van de gemeente en de overheid blijkt die MER van Glasparel volgens de bezorgde inwoners echter nergens te staan?

Beide centrales vallen in MER categorie D en daarvoor is een MER verplicht. Die lijkt vooralsnog echter niet uitgevoerd, noch voor beide centrales, noch voor Glasparel.

Stapeleffecten in kaart brengen

De inwoners zijn met name bezorgd naar de niet onderzochte stapeleffecten. Want de inwoners hebben al dagelijks te maken met de gevolgen van drukke (snel)wegen, een druk bevaren Gouwe en de aanvliegroute voor Rotterdam boven Triangel en Zuidplas. Desondanks heeft de gemeente in stapjes telkens nieuwe onderdelen toegevoegd in en rond het bestemmingsplan Glasparel, zonder inzicht te geven in de stapeleffecten op het gebied van milieu, stank, geluid, CO2-uitstoot en de leef- en woonomgeving. Denk daarbij aan de komst van de 2 enorme distributiecentra met alle vrachtverkeer, 2 centrales aan de Zesde Tochtweg waar ook een kippenfarm (terug)komt, een centrale aan de Tweede Bloksweg en de Nieuwe Vredenburghlaan.

Alleen voor die laatste bestaat een MER. Maar waarom wordt daarin de impact van alle op dat moment bij de gemeente al bekende ontwikkelingen rond de aansluiting van de Vredenburghlaan op Glasparel volledig genegeerd? Zoals de 2 centrales en een kippenfarm aan de Zesde Tochtweg, die gaat fungeren als op- en afrit voor de Vredenburghlaan, met daarbij alle extra vrachtverkeer vanwege de biomassatransporten.

De bezorgde inwoners willen dat er een volledige MER wordt uitgevoerd voor Glasparel, inclusief alle aanliggende gebieden waar ook ontwikkelingen plaatsvinden of gaan plaatsvinden met invloed op het milieu, stank, geluid, CO2-uitstoot en de leef- en woonomgeving.

Aanpassing Duurzaamheidsvisie 2015-2025?

In die visie heeft biomassa een prominente plek gekregen bij doelstelling 7. Gezien alle inmiddels beschikbare kennis en ervaring rond de schadelijke gevolgen van biomassa, waaronder de door Longartsen en het RIVM verkondigde gevolgen vomondkapjes ADor de volksgezondheid, is het grootschalige gebruik daarvan nabij woonkernen niet meer verantwoord in het reeds zwaarbelaste Waddinxveen op het gebied van milieu en CO2-uitstoot. De bezorgde inwoners willen dan ook dat de gemeente afziet van grootschalige biomassastook.

De door de wethouder meerdere malen, ook weer tijdens de 1e inloopavond, aangeboden 'pas op de plaats' na 3 centrales kan daarmee al veel eerder ingaan, namelijk bij 0 centrales.

Zorgvuldige afweging van belangen?

De bezorgde inwoners hebben tijdens de inspreekavond een beeld geschetst van een gemeente, die zich jarenlang vooral heeft gericht op de belangen van een paar ondernemersen, grotendeels buiten het zicht van de inwoners met hun beperkte kennis van bestuurlijke procedures. Die werkwijze gaat ten koste van het klimaat en de belangen van haar inwoners op het gebied van hun leef- en woonomgeving.

U kunt hier meer lezen over alle belangen die spelen rond de biomassacentrales.

Hoe nu verder?

Volgens een senior raadslid is dit de eerste keer dat er zoveel inwoners (meer dan 4.300) hebben gestemd over een onderwerp in Waddinxveen. Hij hecht dan ook belang aan de zorgvuldige inbedding van de door de bezorgde inwoners ingebrachte standpunten.

Daartoe is op 19 september door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over o.a. een 'milieugebiedsonderzoek'. Wat in de praktijk precies de reikwijdte zal worden van dat onderzoek (welk gebied, welke milieuaspecten?) en in hoeverre daarmee eerdere besluiten kunnen worden teruggedraaid is in dit stadium onduidelijk. Dat geldt ook voor de besproken MER en de beoogde verbetering van toezicht en handhaving.

En de bezorgde inwoners?

Die blijven erop toezien dat de gemaakte (procedure)fouten door de gemeente ook daadwerkelijk zullen worden hersteld in het belang van de inwoners.

Verder verwachten ze een mentaliteitsverandering bij de bestuurders om van de huidige 'boekhoudkundige' invulling van duurzaamheid over te stappen naar duurzaamheid in het belang van alle (toekomstige) inwoners. Meer ruimte voor de energie-intensieve glastuinbouw is in dat kader een verkeerde afslag, net als biomassacentrales, kippenfarms, meer wegen en meer vrachtwagens.