De provincie wil de (Verlengde) Bentwoudlaan met de projectnaam ‘N207 Zuid’, vanaf de enorm uit te breiden Boskoop Greenport koppelen aan de Moordechtboog. Op termijn kan deze weg worden verbreed en doorgetrokken naar de N11. Met de wind uit overwegend westelijke richtingen zullen inwoners blootgesteld worden aan nog meer verkeerslawaai en -vervuiling, ook ‘s nachts.

Wat deed de overheid in 2016?

De milieueffectrapportage (m.e.r.) van het eerste Waddinxveense deel van de N207 Zuid, de Nieuwe Vredenburghlaan, werd in 2016 uitgevoerd door de provincie in opdracht van dezelfde belanghebbende provincie. Die negeerde, net als de gemeente, alle stapeleffecten uit de directe omgeving waaronder Glasparel met alle extra vrachtverkeer, drie biomassacentrales (bmc’s) en de toenmalige kippenfarm.

dubbele rij vrachtwagens

Ook alle extra luchtvervuiling door sjoemeldiesels werd genegeerd. Tevens werd een zeer optimistisch voorschot genomen op de lagere verkeersuitstoot vanwege het toekomstige elektrische wagenpark. Tijdens de realisatie van deze weg in 2021 bedraagt die elektrificering slechts een verwaarloosbare 1%.

Zo werd de toekomstige luchtvervuiling en geluidsoverlast modelmatig kunstmatig laag vastgesteld. De inwoners zijn misleid.

Wat doet de overheid in 2021?

De N207 Zuid is tevens onderdeel van het  plan voor de uitbreiding van Greenport Boskoop (LINK). Dat is het enorme gebied linksboven op de kaart met de naam Pot Container Centrum (PCT) voor o.a. nog meer klimaatopwarmende kassen en bmc’s. Ook Waddinxveen heeft hiermee ingestemd.

project kaart n207 zuid uitsnede

De provincie geeft zichzelf simpelweg een m.e.r.-vrijstelling. Zo schuift ze de belangen van het milieu, het klimaat en de inwoners terzijde. Gaat de provincie dat nogmaals doen met de N207 Zuid?

Vervuiling moet omlaag i.p.v. omhoog

De gemeentelijke fijnstofmetingen in 2020 tonen aan dat Waddinxveen, zonder de Nieuwe Vredenburghlaan en de (Verlengde) Bentwoudlaan, bijna structureel alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt het door de provincie Zuid-Holland, Boskoop (gemeente Alphen) en Waddinxveen ondertekende Schone Lucht Akkoord. Zelfs tijdens de 1e lockdown.

Bij de Moordrechtboog en de Nieuwe Vredenburghlaan is mogelijk giftig afval onder de weg gestort. Net als eerder in Alphen a/d Rijn en onder de nieuwe provinciale weg naar Katwijk.

Verder zijn alle uitbreidingsplannen in strijd met de beoogde halvering van de stikstof- en CO2-uitstoot in 2030.

Een rechtschapen overheid erkent dat er geen enkele ruimte is voor nog meer vervuiling door wegen, afvalbedrijf Wagro, industrieterreinen, kassen en bmc’s. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

N207 Zuid lost verkeersknelpunten niet op

De provincie heeft de verkeersdata in de regio dusdanig geïnterpreteerd om de N207 Zuid te kunnen rechtvaardigen. Het Molenberaad, een verzameling lokale belangenorganisaties, heeft op basis van dezelfde brongegevens geconstateerd dat de N207 Zuid de bestaande knelpunten bij Hazerswoude, Boskoop, Bodegraven en Waddinxveen niet oplost en zelfs deels verergert, mede door de aanzuigende werking.

Molenberaad actie

In het ontwerp van de provincie wordt rekening gehouden met de uitbreiding naar 2 keer 2 rijstroken. Wordt de N207 Zuid uiteindelijk een vierbaansweg van de A12/A20 naar de N11 (Bodegraven-Leiden), dwars door het steeds verder aangetaste Groene Hart

Volgens het Molenberaad en meerdere partijen in de Provinciale Staten is er een allesomvattend plan nodig voor de regio, voordat eventueel een besluit genomen kan worden over de N207 Zuid.

De provincie koos in 2018 echter voor een omgekeerde volgorde in de besluitvorming. Zij drukte eerst de N207 Zuid bestuurlijk door om daarna pas het nut en noodzaak van de N207 Zuid en alle alternatieven te onderzoeken. De provincie en de gemeente negeren daarbij de alternatieven van het Molenraad. Daarom is het Molenberaad een petitie gestart.

Coenecooppootje

Een onderdeel uit het plan van het Molenberaad (zie de bijlage voor alle details) betreft een aftakking van de Nieuwe Vredenburghlaan naar het industrieterrein Coenecoop. Het bedrijfsleven ondersteunt dit  ‘Coenecooppootje’, dat een deel van het huidige (vracht)verkeer op de Beijerincklaan en de Coenecoopbrug kan overnemen.

Coenecooppootje

Hoe kan de geluidsoverlast en vervuiling voor de inwoners bestreden worden? Met minimaal dezelfde voorzieningen die Duurzaam Waddinxveen in 2016 aan de gemeente en provincie heeft geadviseerd voor de aanleg van de Nieuwe Vredenburghlaan:

  • een groene geluidswal met zonnepanelen
  • fijnstofafvangende planten
  • rotondes i.p.v. verkeerslichten
  • lage maximumsnelheid
  • stil asfalt