Vlak voor het kerstreces heeft Duurzaam Waddinxveen een uitnodiging ontvangen van de gemeente. Het betreft een besloten bijeenkomst op 15 januari met allerlei randvoorwaarden. Is het de hoogste tijd voor meer transparantie en openheid?

Maatschappelijke onrust

De punten van zorg bij de inwoners gaan over de biomassacentrales en veel meer. Zoals de kippenfarm, het baggerdepot, het ontbreken van de in 2016 toegezegde luchtmetingen, de komst van een enorm bedrijventerrein met veel vrachtverkeer, uitbreiding van de energie-intensieve glastuinbouw (waarvoor de biomassacentrales vooral zijn bedoeld), de komst van de Nieuwe Vredenburghlaan en de Verlengde Bentwoudlaan, de nachtelijke lichtvervuiling van kassen, jarenlange (stank)overlast van Wagro en alle stapeleffecten op het gebied van geluid, stank, zicht, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit.

De verbindende schakel is de manier waarop de gemeente al jarenlang omgaat met de realisatie van bestuurlijke plannen, die impact hebben op de leef- en woonomgeving van de inwoners.

Voorbeeld: biomassacentrales

In 2014 was de gemeente al betrokken bij een publiek-private samenwerking rond Glasparel en biomassacentrales, samen met Wagro, Wayland, Grontmij en de provincie. Dat blijkt mede uit deze publicatie met op de 2e foto o.a. een voormalige wethouder van Waddinxveen.

Nieuwe Vredenburghlaan en Zesde Tochtweg met houtovensTijdens de inspreekavond van 19 september 2018 verwezen een paar raadsleden de insprekers naar de MER van het bestemmingsplan Glasparel uit 2013 i.v.m. de aankondiging van de biomassacentrales. Die MER bestaat niet. Het MER-beoordelingsbesluit van 53 pagina’s bestaat wel en daarin ontbreekt het woord ‘biomassa’. Net als in het 150 pagina’s tellende Masterplan Glasparel van de projectontwikkelaar.  Waar was in 2013 en 2014 de openheid en transparantie richting de inwoners over de biomassacentrales?

Eind 2018 zijn meer dan 450 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de Waylandcentrale. En hoeveel bezwaarschriften zijn in 2016 ingediend tegen de komst van de vergelijkbare Beijerinckcentrale? Wat zegt dat over de openheid en transparantie in 2016 richting de inwoners?

In de zomer van 2018 startte de petitie ’Geen biomassacentrales in Waddinxveen’. De petitie riep veel bezorgde reacties op, zeker toen de inwoners in augustus 2018 plotseling geconfronteerd werden met een 3e centrale. Dat was tevens het moment waarop de gemeente, zo’n 5 jaar na de start van de planvorming, wat meer informatie ging verstrekken aan de inwoners middels een drietal pamfletten en een vraag- en antwoordlijst. De kwaliteit van die informatie riep meer vragen op.

Vraag 51: ‘Waarom is de gemeente zo lang stil geweest?’
Antwoord: ‘Omdat het college veel waarde hecht aan zorgvuldigheid in dit
dossier. Over biomassa bestaan veel misverstanden. Het college wil daaraan geen foutieve informatie toevoegen. Het uitzoeken van de vragen en antwoorden in deze Q&A is een intensief proces dat tijd heeft gekost.’

Herstel van vertrouwen: geen woorden, maar daden

De maatschappelijk onrust hangt samen met de bestuurlijke cultuur van de afgelopen jaren. De roep om meer openheid en transparantie start met een gedegen evaluatie van die bestuurlijke cultuur inclusief de samenwerking met de provincie, minimaal in relatie tot de eerder genoemde punten van zorg bij de inwoners.

parlementair onderzoekEen degelijk en volledig onafhankelijk (parlementair) onderzoek, waarvan de uitkomsten op solide wijze worden geborgd in de bestuurlijke processen, zou een pad kunnen betekenen naar een herstel van het vertrouwen.

Mits aangevuld met een ruime set van maatregelen rond de bescherming van de leef- en woonomgeving. Want de inwoners verwachten geen mooie woorden, maar concrete daden.

‘De fractievoorzitters hebben onderling afgesproken dat zij de tijd nemen voor deze kwestie’, aldus dit artikel uit het AD. De gemeente is aan zet.